VÅR BEHANDLING

VÅR BEHANDLING

Svartnäsgården erbjuder som grund en professionalisering av tolvstegsprogrammet. Vi erbjuder också andra metoder som Socialstyrelsen rekommenderar för behandling av missbruk/beroende, du kan läsa mer om det nedan.

MÅLGRUPP

Män med missbruks- och/eller beroendeproblematik.

ÅLDER

21 – 60 år.

 

12-stegsprogrammet

I professionaliseringen av tolvstegsprogrammet jobbar du som klient tillsammans med klientgrupp som vägleds av utbildade terapeuter med lång erfarenhet. Du får i grupp och enskilt uppgifter kopplade till tolvstegsprogrammet och får lära dig hur du ska kunna omsätta alla steg praktiskt i ditt liv för att finna en varaktig nykterhet/drogfrihet.

Tolvstegsprogrammet är en beprövad modell som enligt forskningen ger de bästa behandlingsresultaten. Vi anser att metoden fortfarande, utan jämförelse, är den bästa för ett drogfritt/nyktert och stabilt liv.

Tolvstegsprogrammet är i grunden baserat på självhjälp vilket också innebär att vi tillsammans, som ett led i din behandling, åker på självhjälpsmöten i olika städer. Detta gör vi för att du leda dig in på vägen mot ett nytt sammanhang med människor som drar åt samma håll.

Återfallsprevention

Återfallsprevention är en manualbaserad metod för att synliggöra beteendemönster för att kunna förebygga återfall i missbruk. Här får klienten arbeta med och tydliggöra sina triggers, lära sig hantera sug samt identifiera tidiga varningssignaler och göra nödplaner för oväntade händelser och beslut.

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteende terapi (KBT) och syftar till att klienten får verktyg att ändra sitt beteende vid exempelvis vissa tankar och mönster. 

Traumaterapi

Om det visar sig att du som klient har varit med om trauman genom livet som skapat PTSD eller komplex PTSD så erbjuds terapi för att du ska kunna läka.

I traumaterapi jobbar vi enskilt och i grupp (beroende på behov) utifrån Gestaltterapi, Somatic experience och Lifespan integration. Samtliga metoder är baserade på kroppsterapi vilket innebär att vi ser trauma som en skada centrerad främst till kroppen och inte huvudet och förståndet.

Aktiviteter

På Svartnäsgården ser vi en aktiv vardag som ett viktigt inslag i all behandling. Med naturen in på knutarna ser vi till att varje vecka göra olika aktiviteter, de flesta utomhus. Exempel på aktiviteter kan vara bad, fiske, skoteråkning, skidorskridskor och fjällvandring.

Kriminalitet som livsstil

Kriminalitet som livsstil är ett program som med stor noggranhet tagits fram av Glenn D Walters och som därefter bearbetats till en svensk version av Gunnar Bergström. 

Programmet används för att jobba med kriminella tankestrategier, drivkrafter och handlingar. Kriminalitet som livsstil används för att förändra tankar, handlingar och andra överlevnadsstrategier som inte är kompatibla med samhällets regler och normer.

På Svartnäsgården jobbar vi med Kriminalitet som livsstil regelbundet varje vecka i grupp för dig som kommit till den fördjupade behandlingen. Under primärvården lär du dig grunden om tankemönstren och drivkrafterna som styr den kriminella livsstilen.

Idén kring tillämpningen av programmet skiljer sig något från den svenska traditionen att jobba, men bygger på två viktiga hörnstenar i allt förändringsarbete – kontinuitet och tid.

AngCop - strukturell modell för ångesthantering

Ångest är en stark drivkraft och motorn i mycket av det vi gör om dagarna. Människan har olika sätt att hantera ångest. De flesta kan på ett fungerande sätt hantera ångestkänslan, andra kan det inte. Med AngCop erbjuder vi regelbundna insatser så att du kan identifiera, hantera och reglera din ångest på ett strukturerat sätt

Vi hjälper till att utreda klienter för ångest, grad av ångest och hur den verkar och ser ut. Utredningen följs av erbjudandet om ett strukturellt program för att lära sig leva ett liv utan den kidnappning ångest kan innebära.

CRA

CRA står för Community Reinforcement Approach och är ett behandlingsprogram för vuxna med alkohol och narkotikaproblematik. Programmet fungerar också väl för klienter som har samsjuklighet.

Målsättningen med CRA är att förbättra kommunikationen och relationerna i familjen, att klienten ska nå drogfrihet och få en mer positiv och hälsosam livsstil.

Programmet kan också användas som en strukturerad behandlingsinsats vid återfall eller som en motivationshöjande insats efter en längre tids drogfrihet. Programmet kan användas både individuellt och som gruppbehandling.

Redo att ta ditt första steg?